Polityka Prywatności w streetstyle24.pl

Postanowienia Ogólne:

1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.streetstyle24.pl jest właściciel sklepu tj. spółka Newmax Nowak i Wspólnicy spółka komandytowa, adres: Ciasna 10, 35-232 Rzeszów, NIP 816-15-29-885.

2. Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).

3. Zgodnie z obowiązującym prawem, a także na podstawie odrębnych zgód uzyskanych od klienta Administrator danych osobowych (Newmax Nowak i Wspólnicy Sp. k.) może przekazać dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, np. podwykonawcom naszych usług, agencjom marketingowym oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem. Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zostały zapewnione poprzez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w tamach tzw. programu Privacy Shield (więcej informacji na ten temat jest dostępne pod adresem:
https://www.privacyshield.gov/). Klient ma prawo uzyskać kopię stosowanych przez Administratora zabezpieczeń dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa
trzeciego, kontaktując się z nami.

4. Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

5. Administrator przetwarza tylko takie dane Użytkowników które od nich otrzyma (imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, NIP, numer telefonu i adres e-mail),. Użytkownik może udostępnić Administratorowi swoje dane wypełniając formularzy kontaktowych. Przekazywanie danych jest konieczne do utworzenia profilu użytkownika. Ochrona danych polega między innymi na tworzeniu Profilu Użytkownika i logowaniu poprzez system szyfrowany. Hasło do Profilu Użytkownika przechowywane jest na serwerze w formie zaszyfrowanej z unikalnym kluczem szyfrowania. Wszelkie informacje na temat użytkowników przechowywane są ze szczególną dbałością o ich bezpieczeństwo.

6. Administrator opracował wewnętrzną politykę przetwarzania danych oraz wdrożył niezbędne środki techniczne i organizacyjne celem należytego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.
W strukturze Administratora powołano inspektora ochrony danych osobowych, który czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony danych gromadzonych i przetwarzanych przez Newmax Nowak i Wspólnicy Sp. k.
Dane kontaktowe inspektora: iod@streetstyle24.pl

7. Administrator zbiera dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów oraz w innych celach określonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Administratora, w szczególności w celu:
- optymalizowania procesu podejmowanych przez Użytkowników czynności, w szczególności poprzez usprawnienie i ułatwienie procesu zakupu, dostawy, reklamacji czy zwrotu zakupionych towarów,
- budowy oferty dopasowanej do potrzeb Użytkowników,
- informowania Użytkowników o nowych produktach i obniżkach cenowych w ofercie Newmax Nowak i Wspólnicy Sp. k.,
- dokonywania analiz, które pozwalają udoskonalać usługi Newmax Nowak i Wspólnicy Sp. k..

8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu sprzedaży towarów i świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów (w przypadku świadczenia usług tymi umowami są regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz)
Z kolei podstawą prawną dopasowywania treści usług do zainteresowań użytkowników stron internetowych i usług prowadzonych przez Newmax Nowak i Wspólnicy Sp. k. zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz pomiary/ analizy i ich udoskonalanie, jak również marketing własny Newmax Nowak i Wspólnicy Sp. k. jest tzw. uzasadnionym interesem Administratora.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym profilowanie oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika.
Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że zgoda może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

9. W każdej chwili Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec podejmowanych przez Administratora procesów przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie uprawniony do dalszego przetwarzania danych wyłącznie w sytuacji wykazania istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności przysługujących Użytkownikowi.

10. Zakres przetwarzanych danych oraz prawa przysługujące osobie której dane dotyczą w związku z podejmowanymi operacjami przetwarzania określone zostały w zakładce ZAKRES OCHRONY DANYCH i można się z nimi zapoznać klikając TUTAJ.

11. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka cookies

1. Sklep internetowy www.streetstyle24.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.

2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.

3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ( przeglądarka internetowa ) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

4. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

5. Sklep internetowy www.streetstyle24.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:

a) stałe;
b) analityczne;
c) zewnętrzne.

6. Sklep zbiera pliki cookies w następujących celach:

a) identyfikacji Klientów i pokazywania, że są zalogowani
b) zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia
c) zapamiętania danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych logowania do sklepu
d) utrzymywania sesji klienta po zalogowaniu, dzięki której klient nie musi na każdej podstronie sklepu wpisywać loginu i hasła
e) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika
f) optymalizacji korzystania ze strony internetowej sklepu przez użytkownika
g) tworzenia anonimowych statystyk które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości

7. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a) czas nadejścia zapytania
b) czas wysłania odpowiedzi
c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP
d) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy transakcji HTTP
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony sklepu nastąpiło poprzez odnośnik
f) informacje o przeglądarce Użytkownika
g) informacje o adresie IP

8. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

9. Wszyscy pracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.

10. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie upoważnienie do dostępu do danych.

Postanowienia Końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące polityki prywatności sklepu należy kierować na adres: iod@streetstyle24.pl lub poprzez numer telefonu: +48 22 125 50 60

3. Postanowienia niniejszej polityki prywatności nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój sklepu mogą wpłynąć na zmiany w zasadach polityki prywatności sklepu. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszej polityki.

5. Zmiana treści niniejszej polityki prywatności może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed ich wejścia w życie.

6. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzane zmiany w polityce prywatności może usunąć swoje konto.

Instagram

Przejdź do Instagrama