Reklamacje towaru z tytułu rękojmi w StreetStyle24.pl

1) Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają 2 (dwu) letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Kodeksem Cywilnym.

2) Prosimy o zachowanie dowodu zakupu – paragon, faktura VAT.

3) Reklamowany towar przesyłany do StreetStyle24.pl powinien być czysty.

4) StreetStyle24.plw terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji, poinformuje o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia, którego podstawą będzie opinia wydana przez profesjonalnego Rzeczoznawcę.

5) Przesyłka z reklamowanym Towarem powinna zawierać oświadczenie Konsumenta, zawierające w miarę dokładny opis wady Towaru oraz aktualny adres zwrotny Klienta, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Konsumentem.

6) Reklamacje Klient może złożyć wysyłając sporządzony przez StreetStyle24.pl uzupełniony formularz na adres:

NEWMAX (StreetStyle24.pl)
ul. Ciasna 10
35-232 Rzeszów
Polska

FORMULARZ REKLAMACYJNY

7) Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, nie będzie rozpatrywana.

8) Klient powinien odebrać reklamowany towar, niezwłocznie po poinformowaniu go o rozpatrzeniu jego zgłoszenia i dostarczeniu na adres wskazany przez Klienta. W sytuacji gdy Towar ten, nie zostanie odebrany, StreetStyle24.pl wezwie Klienta na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z nim osobiście uzgodniony, do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, StreetStyle24.pl będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowanie towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby StreetStyle24.pl, naliczanej za każdy miesiąc przechowania.