Reklamacje towaru z tytułu rękojmi w StreetStyle24.pl

1) Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają 2 (dwu) letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Kodeksem Cywilnym.

2) Prosimy o zachowanie dowodu zakupu – paragon, faktura VAT.

3) Reklamowany towar przesyłany do StreetStyle24.pl powinien być czysty.

4) StreetStyle24.plw terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji, poinformuje o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia, którego podstawą będzie opinia wydana przez profesjonalnego Rzeczoznawcę.

5) Przesyłka z reklamowanym Towarem powinna zawierać oświadczenie Konsumenta, zawierające w miarę dokładny opis wady Towaru oraz aktualny adres zwrotny Klienta, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Konsumentem.

6) Reklamacje Klient może złożyć wysyłając sporządzony przez StreetStyle24.pl uzupełniony formularz na adres:

NEWMAX (StreetStyle24.pl)
ul. Ciasna 10
35-232 Rzeszów
Polska

FORMULARZ REKLAMACYJNY

przy czym jego stosowanie nie jest obowiązkowe.

7) Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, nie będzie rozpatrywana.

8) Klient powinien odebrać reklamowany towar, niezwłocznie po poinformowaniu go o rozpatrzeniu jego zgłoszenia i dostarczeniu na adres wskazany przez Klienta. W sytuacji gdy Towar ten, nie zostanie odebrany, StreetStyle24.pl wezwie Klienta na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z nim osobiście uzgodniony, do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, StreetStyle24.pl będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowanie towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby StreetStyle24.pl, naliczanej za każdy miesiąc przechowania.

Instagram

Przejdź do Instagrama